Aansluiting vervolgonderwijs

Leerlingondersteuning

Elk kind maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door. Deze ontwikkeling volgen wij nauwkeurig. Soms heeft een kind iets extra’s nodig om de volgende stap in zijn/ haar ontwikkeling te kunnen zetten. Hoe we hieraan werken is geformuleerd in het Ondersteuningsplan van de school.

De Intern begeleider bepaalt samen met de leerkrachten en het School-Ondersteuningsteam welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Hierbij is aandacht voor de cognitieve ontwikkeling maar ook voor de sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling. Er wordt ingezet op tijdige signalering en preventie door bij taal en rekenen te werken volgens de uitgangspunten van Handelingsgericht werken.

Leerlingen die voor kortere of langere tijd extra ondersteuning nodig hebben worden zoveel mogelijk binnen de klas geholpen: zij krijgen van de eigen leerkracht verlengde instructie, extra begeleide inoefening en/ of extra leertijd waar zij dat nodig hebben. Sommige kinderen krijgen hulp buiten de klas in de vorm van Remedial Teaching of Sensomotorische RT. Ook worden externe partijen ingeschakeld bij extra zorg, denk aan schoolarts, heileuritmie, begeleider passend Onderwijs, OK-Coach, externe RT. Het spreekt vanzelf dat extra ondersteuning plaatsvindt in overleg met ouders.

School Ondersteunings Profiel (SOP)
Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel. Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden.

Het ondersteuningsprofiel van de school wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. Leraren, leerlingen en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school

Onze school werkt vanuit de antroposofie en de menskundige uitgangspunten die vertaald zijn in ons pedagogisch handelen. Er heerst een warm, veilig pedagogisch klimaat. Binnen de basisondersteuning wordt o.a. gewerkt volgens het Handelingsgericht Werken, is er een aanbod voor kinderen met (vermoeden van) dyslexie en een protocol medische handelingen.

Kinderen met internaliserend gedrag (bv. onzekere, faalangstige kinderen) gedijen op onze school vaak goed. De hechte schoolgemeenschap, de ervaren leerkrachten en het gevarieerde leerplan biedt deze leerlingen de mogelijkheid om zich op alle gebieden gezond te ontwikkelen.

Bij kinderen waarbij sprake is van autisme komt het voor dat ons gevarieerde, beeldende en talige aanbod van het onderwijs niet altijd voldoende aansluit bij hun onderwijsbehoefte. Ook leerlingen met een erg leerkrachtafhankelijke manier van leren, kinderen die (bijna) alle structuur van buitenaf nodig hebben, profiteren soms te weinig van ons onderwijs. Leerlingen met een laag IQ, soms in samenhang met persoonskenmerken, ervaren bij ons soms een gevoel van falen door de grote klassikale component in ons onderwijs. Bij zij-instroom (vanuit andere scholen) wordt dus goed gekeken of onze manier van werken aansluit bij de mogelijkheden die een kind heeft.

Onze school is jarig!

De Vrije School bestaat in 2019 wereldwijd 100 jaar en de Dordtse Vrije School 40 jaar! Om dat te vieren, willen we ons gebouw extra mooi maken voor de stad en onze kinderen.
Lees meer en help mee!

86% gefinancierd
Er is momenteel €6.475,00 van de €7.500,00 opgehaald met deze actie! Doneer ook!

Agenda


Bekijk volledige agenda »

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Dordtse Vrije School